Till innehåll på sidan

Frånvaropolicy

Att gå på gymnasiet är frivilligt, men när man väl bestämt sig att gå så är skoldagarna obligatoriska. Studier på gymnasiet är en heltidssysselsättning. Som elev skall man närvara på samtliga lektioner och andra aktiviteter.

Närvaron är förstås viktig för elevens lärande, men också för att varje elev bidrar till ett gemensamt lärande. Vi vet att det är hög korrelation mellan närvaro och skolprestationer, samt att hög närvaro minskar elevernas stress. Privata resor och liknande ska i första hand förläggas till skolans lov och helger. Skolan utvärderar och följer regelbundet upp elevernas närvaro för alla elevers välmående och studieframgång.

Vi skiljer på giltig och ogiltig frånvaro

Giltig frånvaro är:

 • Sjukanmälan/Frånvaroanmälan gjord via Skolplattformen
 • Giltigt läkarintyg (krav vid upprepad sjukfrånvaro, se nedan)
  • Intyget styrker den period eleven är frånvarande.
  • Intyget styrker ett generellt återkommande hinder att delta i undervisningen på deltid/heltid
 • Beviljad ledighet
  • Ledighet upp till och med tre dagar kan beviljas av mentor. För längre ledighet fattar rektor beslut
  • Ledighet söks av elev (eller vårdnadshavare i förekommande fall) i Skolplattformen. Eleven skall även fylla i en blankett som alla undervisande lärare skriver under. Blanketten utgör underlag för beslut för mentor och rektor. Blanketten hittar man på Skolplattformen och utanför expeditionen.

Ogiltig frånvaro är:

 • Frånvaro som inte anmälts enligt ovan
 • För hög sjukfrånvaro utan giltigt läkarintyg
 • Sen ankomst till lektionsstart
 • Icke-beviljad ledighet

________________________________________________________________________________

Rutiner kring närvaro/frånvaro

Elever och vårdnadshavare

Kontrollerar regelbundet elevens närvaro i Skolplattformen. Vid eventuella fel eller om du har frågor kontakta i första hand läraren för lektionen det gäller. Om du behöver mer hjälp kontakta din mentor.

Undervisande lärare

Rapporterar närvaro/frånvaro i samband med lektion eller senast kl. 17.00 samma dag i Skolplattformen.

Mentor

Mentor skall ha som rutin att se över klassens närvaro en gång per vecka för att uppmärksamma elever som har frånvaro och se om det finns mönster i frånvaron

Om en elev har ogiltig frånvaro eller har över 15% procent anmäld frånvaro (utan läkarintyg) skall mentor samtala med eleven, samt informera vårdnadshavare för elever under 18 år att CSN-utbetalningen kan påverkas. 

Mentor skall vid behov kalla elev till en Enkel kartläggning vid problematisk skolfrånvaro

Frånvarotrappa

Första åtgärden: SMS eller mail går automatiskt hem till vårdnadshavare när lärare fyller i närvaro/frånvaro. Detta gäller de vårdnadshavare som lagt in sina kontaktuppgifter i Skolplattformen.
Andra åtgärden: Mentor samtalar med elev och ringer vårdnadshavare för att visa omtanke samt utreda orsaken till frånvaro. Regelbunden kontakt med vårdnadshavare vid behov.
Tredje åtgärden: Mentor kallar elev till en Enkel kartläggning vid problematisk skolfrånvaro. Vid behov kan även vårdnadshavare och representant från EHT kallas till kartläggningen.
Fjärde åtgärden: Uppföljning av Enkel kartläggning efter två veckor
Femte åtgärden: Om ingen förbättring skett gällande närvaron görs en anmälan till EHT av mentor. Bifoga Enkel kartläggning
Sjätte åtgärden: EHT gör en pedagogisk utredning och åtgärdsprogram upprättas vid behov.
Sjunde åtgärden: Uppföljning av pedagogisk utredning eller åtgärdsprogram.
Åttonde åtgärden: Samtal rektor. Vid behov kontaktar rektor elevens hemkommun för eventuell utskrivning.

Dela: