Ledighet måste beviljas

Om du har beviljats ledighet av mentor eller rektor registreras detta av mentor som anmäld frånvaro. Lov upp till tre dagar beviljas av mentor. Längre ledighet avgörs av rektor. Ansökan om ledighet görs i Skolplattformens frånvarosystem "närvaro/frånvaro" två veckor innan planerad frånvaro.

Du kan inte begära extra prov eller förhör som faller bort under ledigheten. Utbildningen förutsätter att elever är närvarande. Därför är skolan restriktiv i sin bedömning av ledighetsansökningar.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Dela: