Målsättning för skolans elevhälsa

Målet för skolans elevhälsa är att på olika sätt arbeta för att alla elever ges tillräckligt goda förutsättningar för kunskapsinlärning och personlig utveckling.

Vid behov skall elevhälsan, tillsammans med elever, föräldrar och pedagoger samarbeta, upprätta och genomföra åtgärdsprogram.

Elevhälsan skall också i möjligaste mån åtgärda problem och svårigheter genom att använda befintliga resurser inom utbildningsförvaltningens organisation. Om skolans resurser är otillräckliga arbetar elevhälsan med andra externa lösningar.

Elevhälsa – hela skolans angelägenhet

Elevhälsan har en central och samordnande roll för skolans elevhälsoarbete och är en del av skolans sätt att ta sig an och möta elever. Mentor har huvudansvaret för sin elevgrupp och elevhälsoteamet har till uppgift att komplettera och ge lärarna stöd med kunskaper som är nödvändiga i arbetet med elever som har olika svårigheter i skolan.

All personal i skolan samarbetar med eleven i fokus. Elevhälsoteamet har ett fungerande samarbete med mentorer och övriga pedagoger för att kunna ge stöd i det viktiga arbetet kring elevernas skolsituation.

Elevhälsoteamet

I elevhälsoteamet ingår biträdande rektor, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Elevhälsoteamet sammanträder varje vecka.

Arbetsgång
Elever, föräldrar och personal som känner oro, har frågor eller vill diskutera elevens studiesituation vänder sig i första hand till elevens mentor som har helhetsbilden av elevens situation. Mentor presenterar ärendet till elevhälsoteamet vid behov, som beslutar om fortsatta åtgärder.

I akuta fall kontaktas genast någon i elevhälsoteamet. 

Åtgärdsprogram
Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram i samråd med elev, föräldrar, mentor och elevhälsopersonal.

Åtgärdsprogram genomförs under en fastställd tid och utvärderas av berörda.

 

Förebyggande hälsoarbete

Elevhälsoteamet arbetar kontinuerligt med olika projekt och temadagar gällande psykisk ohälsa, likabehandling, antidrog-arbete och hälsosamtal.

Rutiner vid allvarliga incidenter

Alla händelser av allvarlig art (hot, skadegörelse, våld, vapeninnehav m.m.) skall omedelbart anmälas till skolledning som i samråd med elevhälsoteamet bedömer om händelsen skall polisanmälas.

Omhändertagande av såväl offer som förövare sker omgående och följs upp kontinuerligt i samråd med elevhälsoteamet. Föräldrar till omyndiga elever kontaktas innan polisanmälan görs.

Krisgruppen sammankallas av rektor vid behov. 

Dela:
Kategorier: