Målsättning för skolans elevhälsa

Målet för skolans elevhälsa är att på olika sätt arbeta för att alla elever ges tillräckligt goda förutsättningar för kunskapsinlärning och personlig utveckling. Vid behov skall elevhälsan, tillsammans med elever, föräldrar och pedagoger samarbeta, upprätta och genomföra åtgärdsprogram. Elevhälsan skall också i möjligaste mån åtgärda problem och svårigheter genom att använda befintliga resurser inom utbildningsförvaltningens organisation. Om skolans resurser är otillräckliga arbetar elevhälsan med andra externa lösningar.

Elevhälsa – hela skolans angelägenhet

Elevhälsan har en central och samordnande roll för skolans elevhälsoarbete och är en del av skolans sätt att ta sig an och möta elever. Mentor har huvudansvaret för sin elevgrupp och elevhälsoteamet har till uppgift att komplettera och ge lärarna stöd med kunskaper som är nödvändiga i arbetet med elever som har olika svårigheter i skolan. All personal i skolan samarbetar med eleven i fokus. Elevhälsoteamet har en önskan om ett väl fungerande samarbete med mentorer och övriga pedagoger för att kunna ge stöd i det viktiga arbetet kring elevernas skolsituation.

Elevhälsoteamet

I elevhälsoteamet ingår rektor, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Elevhälsoteamet sammanträder kontinuerligt.

Arbetsgång
Elever, föräldrar och personal som känner oro, har frågor eller vill diskutera elevens studiesituation vänder sig i första hand till elevens mentor som har helhetsbilden av elevens situation. I akuta fall kontaktas genast någon i elevhälsoteamet. Mentor presenterar ärendet på elevhälsoteamets möte, som beslutar om fortsatta åtgärder.

Åtgärdsprogram
Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram i samråd med elev, föräldrar, mentor och elevhälsopersonal. Åtgärdsprogram genomförs under en fastställd tid och utvärderas av berörda.

Samlevnadsundervisning, likabehandlingsplan och antidrogverksamhet
Elevhälsan har ambition att utveckla arbetsmetoder gällande samlevnadsundervisning, antimobbningsarbete och antidroginsatser.

Rutiner vid allvarliga incidenter

Alla händelser av allvarlig art (hot, skadegörelse, våld, vapeninnehav m.m.) skall omedelbart anmälas till skolledning som i samråd med elevhälsoteamet bedömer om händelsen skall polisanmälas. Föräldrar till omyndiga elever kontaktas innan polisanmälan görs. Krisgruppen sammankallas av rektor vid behov. Omhändertagande av såväl offer som förövare sker omgående och följs upp kontinuerligt i samråd med elevhälsoteamet.

Dela:
Kategorier: