Skolk påverkar studiebidraget

Om den ogiltiga frånvaron är för hög så riskerar studiebidraget (och andra bidrag) från CSN att dras in. CSN brukar som referens ange att bidraget bör dras in om en elev är borta totalt 4 timmar ogiltigt under en period på 4 veckor vid icke sammanhängande tillfällen.

Skolan har 7 perioder per läsår där frånvaron kontrolleras. Har en elev varit borta totalt 4 timmar under perioden kommer man antingen få en varning eller så kommer CSN-bidraget att dras in.

CSN-varning

Har en elev varit borta 4 timmar eller mer kommer en elev att få en varning hemskickad per post. Där informeras om att frånvaron varit för hög och att om den fortsätter kommer CSN-bidraget att dras in.

CSN-indrag

Har en elev fått en varning och fortsätter att ha frånvaro i efterföljande period kommer CSN-bidraget att dras in. Skolan kommer då skicka informationen till CSN som stoppar utbetalningen för den period eleven varit frånvarande. Skolan kommer även skicka hem ett beslut om detta underskrivet av rektor. Observera att man enbart kommer få en varning innan indraget dras.

Vid nästa period kontrolleras om eleven fortsatt har för mycket frånvaro, har frånvaron minskat till under gränsen kommer skolan kontakta CSN och CSN kommer påbörja utbetalningen igen.

Dela: