Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 3

 • Viktigt att anmäla frånvaro

  Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig VARJE DAG under den perioden du är frånvarande.

  När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

  Kategorier:
 • Närvaron är obligatorisk

  Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner och mentorsdagar. Likaså gäller närvaro om lärare och klass kommit överens om arbete på annan tid eller plats (till exempel studiebesök).

  Det finns två slags frånvaro: giltig och ogiltig. Den sistnämnda räknas som olovlig och kan vid upprepade tillfällen leda till att rätten till studiemedel upphör.

 • Frånvaropolicy

  Att gå på gymnasiet är frivilligt, men när man väl bestämt sig att gå så är skoldagarna obligatoriska. Studier på gymnasiet är en heltidssysselsättning. Som elev skall man närvara på samtliga lektioner och andra aktiviteter.

  Närvaron är förstås viktig för elevens lärande, men också för att varje elev bidrar till ett gemensamt lärande.

  Kategorier: