Viktigt att anmäla frånvaro

Frånvaroanmälan ska alltid göras i Skola24.

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig VARJE DAG under den perioden du är frånvarande. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta skolsköterskan och i andra hand mentor. Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan, måste du anmäla det i Skola24 varje dag så att din frånvaro blir rätt registrerad.

Ringa in frånvaro

Vårdnadshavare och myndiga elever kan även ringa in frånvaroanmälan. Detta måste göras före 12:00.

Telefonnumret är 0515 - 777 021

I nödfall kan frånvaroanmälan göras till skolan via via telefon: 08 - 508 494 98.
Det är viktigt att tala in meddelandet tydligt så att den som lyssnar av hör vilken elev och vilka lektioner det gäller.
Uppge alltid:

  • Klass
  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Vilken/-a lektion/-er alt. om det gäller hela dagen

Ofullständigt, otydligt eller svårtolkat meddelande lämnas utan åtgärd.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Dela: